Money

วางแผนการเงินให้ครบ ต้องไม่ขาด "พินัยกรรม"

Post by | Admin

Financial_Planning_with_Testament_628x443

พูดถึงพินัยกรรมคนส่วนใหญ่อาจยังไม่ค่อยให้ความสำคัญ หรือคิดว่าเป็นเรื่องของคนรวยเท่านั้น

แต่จริงๆ แล้วเราทุกคนไม่ว่าจะมีสินทรัพย์มากหรือน้อยก็ควรทำพินัยกรรมเอาไว้ หากมีความตั้งใจจัดแบ่งสินทรัพย์ให้ทายาทหรือบุคคลใด การทำพินัยกรรมระบุให้ชัดเจนไว้จะช่วยให้การถ่ายโอนส่งมอบสินทรัพย์ทำได้สะดวกและตรงตามเจตนารมณ์ของผู้ทำพินัยกรรม

ทำความรู้จักพินัยกรรมและทรัพย์มรดก

พินัยกรรม คือหนังสือแสดงเจตนาหรือกำหนดการเผื่อตายในเรื่องของทรัพย์สินว่าเราต้องการมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ใดบ้าง รวมทั้งกำหนดการเรื่องอื่นๆ ให้มีผลบังคับตามกฎหมาย แต่กฎหมายไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องทำพินัยกรรม หากเราเสียชีวิตโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ทรัพย์สินของเราจะตกไปอยู่กับทายาทโดยธรรมตามลำดับ

ทรัพย์มรดก คือทรัพย์สินของผู้ตายที่ผู้ตายมีอยู่ในเวลาที่เสียชีวิต เช่น เงินฝากในบัญชีธนาคาร ที่ดิน แก้วแหวนเงินทอง เป็นต้น โดยกรณีที่สินทรัพย์เป็นกรรมสิทธิ์ร่วม จะต้องแยกส่วนให้ชัดเจนก่อน เช่น สินสมรส หรือกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีการถือครองร่วม

ในขณะที่ หนี้สิน ถือเป็นทรัพย์มรดกที่สามารถตกสู่ทายาทได้เช่นกัน การจดบันทึกรายการทรัพย์มรดกจึงควรระบุหนี้สินเอาไว้ให้ชัดเจนด้วยเช่นกัน เพื่อให้การจัดการมรดกมีการหักหนี้สินส่วนนี้ออกก่อนที่จะแบ่งทรัพย์สินที่เหลือไปสู่ทายาทต่อไป

พินัยกรรม 5 แบบที่มีผลทางนิติกรรม

1. พินัยกรรมแบบธรรมดา ผู้ทำพินัยกรรมต้องทำเป็นหนังสือโดยการพิมพ์หรือเขียนข้อความพินัยกรรมลงในกระดาษ จำนวนกี่แผ่นก็ได้แล้วแต่เนื้อหา หรือจำนวนทรัพย์สิน โดยต้องระบุ วัน เดือน ปี ที่ทำให้ชัดเจน และผู้ทำต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน และพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองการทำพินัยกรรมในขณะทำด้วย

2. พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ ผู้ทำพินัยกรรมจะทำเป็นเอกสารเขียนเองทั้งฉบับด้วยลายมือตนเอง ลงวัน เดือน ปี ที่ทำให้ชัดเจน และที่สำคัญต้องลงลายมือชื่อผู้ทำด้วย พินัยกรรมแบบนี้อาจมีหรือไม่มีพยานก็ได้

3. พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง เป็นการทำพินัยกรรมที่ต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วม โดยผู้ทำพินัยกรรมจะต้องแจ้งความประสงค์โดยให้ถ้อยคำ หรือข้อความของตนแก่เจ้าพนักงานที่เขตหรืออำเภอ พร้อมพยานอย่างน้อย 2 คน เจ้าพนักงานจะจดและอ่านข้อความตามที่ได้รับแจ้งให้ผู้ทำพินัยกรรมและพยานฟัง เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ทำพินัยกรรมพร้อมพยานทั้ง 2 คนต้องลงลายมือชื่อ จากนั้นเจ้าพนักงานจะลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ที่ทำพินัยกรรม พร้อมประทับตราตำแหน่ง

4. พินัยกรรมแบบเอกสารลับ ผู้ทำพินัยกรรมต้องทำเป็นหนังสือโดยเขียนหรือพิมพ์พินัยกรรม พร้อมลงลายมือชื่อแล้วปิดผนึก พร้อมทั้งลงรายมือชื่อทับบนรอยผนึก หลังจากนั้นนำพินัยกรรมไปที่ที่ทำการอำเภอหรือเขต พร้อมพยาน 2 คน เพื่อให้ถ้อยคำต่อบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นพินัยกรรมของตน เจ้าหน้าที่จะบันทึกถ้อยคำลง วัน เดือน ปี ที่ทำพินัยกรรมแสดงไว้บนซองและประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญโดยผู้ทำพินัยกรรม พยาน และเจ้าหน้าที่ต้องลงลายมือชื่อไว้หน้าซองตรงที่ปิดผนึก

5. พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา จะใช้วิธีนี้ในกรณีพิเศษที่บุคคลไม่สามารถทำพินัยกรรมแบบอื่นที่กล่าวมาข้างต้น เช่น การตกอยู่ในที่อันตราย หรืออยู่ในระหว่างสงคราม หรือการแพร่ระบาดของโรค ผู้ทำพินัยกรรมสามารถแสดงเจตนาทำพินัยกรรมต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คนด้วยวาจาได้ พยานต้องรับฟังข้อความนั้นและแจ้งต่อทางราชการโดยเร็วที่สุด โดยต้องแจ้งวัน เดือน ปี สถานที่ทำพินัยกรรมและพฤติการณ์พิเศษนั้นด้วย เจ้าพนักงานต้องจดข้อความที่พยานแจ้งไว้ และให้พยานทั้ง 2 คนลงลายมือชื่อไว้

ข้อควรระวังในการทำพินัยกรรม

- พินัยกรรมเป็นนิติกรรมที่ต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
- ผู้ทำพินัยกรรมเป็นผู้มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และศาลไม่ได้มีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
- พยานต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และไม่เป็นผู้หย่อนความสามารถ
- พยานต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกองมรดก
- สินทรัพย์ที่ระบุในพินัยกรรมต้องเป็นสินทรัพย์ของผู้ทำพินัยกรรมเท่านั้น รวมทั้งต้องแยกสินส่วนตัวออกจากสินสมรสด้วย
- เงินประกันชีวิต เงินบำเหน็จ/บำนาญตกทอด เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ตกทอด ไม่เป็นมรดกที่ระบุในพินัยกรรมได้ เพราะไม่ใช่ทรัพย์สินที่เจ้ามรดกมีอยู่ก่อนตาย

ประโยชน์ของการทำพินัยกรรม

การทำพินัยกรรมเป็นการวางแผนมรดกอย่างหนึ่ง ซึ่งหากใครตั้งใจจะวางแผนการเงินในครบทุกด้านแล้ว ก็จะขาดเรื่องการวางแผนมรดกไปไม่ได้ เนื่องจากการวางแผนมรดกเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การส่งต่อความมั่งคั่งของเจ้าของทรัพย์เป็นไปอย่างราบรื่น และตรงตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้

อีกเรื่องที่เป็นประโยชน์สำคัญของการทำพินัยกรรมคือการกระตุ้นให้เจ้าของทรัพย์รวบรวม และจัดทำรายการสินทรัพย์ที่มีอยู่ เนื่องจากหลายๆ คนอาจยังไม่เคยจดบันทึกไว้ว่ามีทรัพย์สินอะไร และเก็บอยู่ตรงไหนบ้าง การเริ่มทำพินัยกรรมจะช่วยให้เราเห็นรายการทรัพย์สินทั้งหมด ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเนื่องในการจัดสรรทรัพย์สินสู่ทายาท ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและป้องการตกหล่นได้อีกด้วย

สรุปทิศทางราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันถูกเทขายลงมาที่ ราวๆ 42-43 ดอลลาร์ กลางเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งประเด็นหลักๆ มาจากตลาดเริ่มไม่เชื่อมั่นว่า ข้อตกลงตรึงกำลังการผลิตระหว่าง OPEC และ non-OPEC จะทำได้จริงและตรึงกำลังการผลิตได้จริง ถึงแม้จะมีการขยายระยะเวลาตรึงกำลังการผลิตออกไปถึงปีหน้าก็ตาม

Suggested
13 Jun 2022
นับ 1 ให้ถึงล้าน : “เงินล้าน” ต้องวางแผน
Investment
01 Jun 2022
คุณเป็นนักลงทุนสไตล์ไหน
Investment
28 Jun 2022
นับ 1 ให้ถึงล้าน : พลังของการลงทุนแบบทบต้น
Investment