Terms and Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ KKP Advice Center

 1. บริการ KKP Advice Center เป็นการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร”) ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการได้รับข่าวสารหรือบทความทางการเงินการลงทุนต่าง ๆ รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร รวมถึงการบันทึกบทความที่ชื่นชอบและผลลัพธ์การเล่นควิซ “Financial Quiz” ตลอดจนบริการอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นต่อไป

  ในการใช้บริการ KKP Advice Center ผู้ใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ KKP Advice Center (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลงนี้”) รวมถึงที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปทุกประการ
 2. ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกในการใช้บริการนี้ โดย (1) การลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตนด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลเบื้องต้น เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และ email address และกำหนด email address และรหัสผ่านเป็นรหัสประจำตัวสำหรับใช้ยืนยันตัวตนในการเข้าใช้บริการนี้ หรือ (2) การลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตนด้วยบัญชีสาธารณะ (Social Account) เช่น Facebook หรือ Google ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีรหัสประจำตัวในการเข้าใช้ KKP e-Banking ของธนาคาร ผู้ใช้บริการสามารถใช้รหัสประจำตัวของบริการดังกล่าวเป็นรหัสประจำตัวในการเข้าใช้บริการนี้ได้

  การลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก KKP Advice Center ข้างต้น จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากธนาคารตามช่องทางและวิธีการที่ธนาคารกำหนด

 3. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่ารหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการเพื่อใช้บริการนี้ สามารถใช้เป็นรหัสประจำตัวในการเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการอื่นๆ ของธนาคารได้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกำหนด เมื่อผู้ใช้บริการทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรหัสประจำตัวเพื่อเข้าใช้บริการนี้ ผู้ใช้บริการจะมีสิทธิในการเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการอื่นๆ ของธนาคารได้โดยไม่ต้องระบุรหัสประจำตัวอีกครั้ง โดยขอบเขตการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการอื่นๆ นั้น จะเป็นไปตามระดับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่กำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องพิจารณาตกลงผูกพันตามเงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการอื่นๆ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการดังกล่าว

 4. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าในการเข้าใช้บริการ ธนาคารอาจเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลผลลัพธ์การเล่นควิซ “Financial Quiz” ของผู้ใช้บริการและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อประโยชน์ในการให้ข้อมูลและคำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่จะจัดให้มีขึ้นในบริการนี้ให้แก่ผู้ใช้บริการ และเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ บทความ Financial Tools ให้มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เป็นการให้คำปรึกษาทางการเงิน การลงทุน ภาษีอากรหรือคำปรึกษาอื่นใดแก่ผู้ใช้บริการโดยเฉพาะเจาะจง ธนาคารจึงไม่แนะนำให้ผู้ใช้บริการดำเนินการด้านการเงินการลงทุนใดๆ โดยปราศจากคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

 5. บริการนี้อาจมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคาร การเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการเข้าใช้บริการอื่นๆ เท่านั้น ธนาคารไม่มีอำนาจควบคุม หรือมิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในข้อมูลและ/หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น  การที่ผู้ใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์เหล่านั้นถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียวในทุกกรณี ธนาคารไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดหรือความบกพร่องหรือความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้นหรือบริการใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับเว็บไซต์อื่นๆ ผู้ใช้บริการจะต้องพิจารณาตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงนโยบายการใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าวที่ผู้ใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยตนเอง

 6. ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้อง หรือเกิดเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่มิใช่ความผิดของธนาคารเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบแต่ประการใด

 7. ธนาคารสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงนี้ได้ ทั้งนี้ หากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับโดยวิธีการประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือแจ้งไปยังที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนไว้ หรือช่องทางอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด และหากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวมีผลทำให้ผู้ใช้บริการเกิดภาระหรือความเสี่ยงเพิ่มเติม ธนาคารจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

 8. ธนาคารสงวนสิทธิในการระงับ ยุติ หรือจำกัดการเข้าถึงข้อมูล หรือการใช้บริการนี้ของผู้ใช้บริการได้โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่ประสงค์ให้บริการนี้สิ้นสุดลง หรือให้มีผลทันทีไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวรในกรณีที่ธนาคารพบว่าผู้ใช้บริการบันทึก ประกาศ เผยแพร่ แจกจ่าย ส่งต่อ หรือเก็บข้อมูลใด ๆ ในทางใดทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย

 9. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการนี้ได้ผ่าน KKP Contact Center โทร 02 165 5555 หรือตามช่องทางอื่นใดที่ธนาคารกำหนด