Money

การรีไฟแนนซ์บ้าน ตัวช่วยสำคัญ
ในการลดดอกเบี้ยบ้านในปัจจุบัน

Post by | Admin

content-Home-Re-Thumbnail-560x395

การรีไฟแนนซ์บ้าน ตัวช่วยสำคัญในการลดดอกเบี้ยบ้านในปัจจุบัน

อีกหนึ่งปัญหาของผู้ที่ผ่อนชำระสินเชื่อบ้านมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป นั่นก็คืออัตราดอกเบี้ยจะปรับสูงขึ้นตามเงื่อนไขของสัญญากู้ ทำให้ภาระเพิ่มขึ้นจากเดิมและประสบปัญหาเรื่องการเงิน ซึ่ง การรีไฟแนนซ์บ้าน จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยและช่วยให้คุณมีเงินหมุนเวียนมากขึ้น แต่สำหรับผู้ที่เพิ่งซื้อบ้านที่ยังไม่รู้ว่าข้อดีของการรีไฟแนนซ์บ้านนั้นดีอย่างไร วันนี้! เรามีคำตอบมาให้ได้รู้กัน

ประโยชน์ของการรีไฟแนนซ์บ้าน

1. สามารถผ่อนบ้านได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง

เดิมทีคุณอาจจะต้องผ่อนค่าบ้านในอัตราดอกเบี้ยที่สูงเมื่อยังติดสัญญาเดิมอยู่ แต่เมื่อได้ทำการรีไฟแนนซ์บ้านแล้ว แน่นอนอัตราดอกเบี้ยและข้อเสนอที่คุณจะได้รับนั้นย่อมดีกว่าเดิม

2. มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายส่วนต่างๆ

เมื่อคุณจ่ายค่าดอกเบี้ยที่ถูกลงกว่าเดิมแล้ว เงินส่วนต่างของคุณ จากการจ่ายค่าเบี้ยก็จะเหลือไว้ใช้ในส่วนต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายภายในบ้าน หรือกันเงินไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน เป็นต้น

3. ช่วยลดภาระหนี้ มีเงินออมหรือเหลือเงินไปลงทุนมากขึ้น

นอกจากการเหลือเงินไว้ใช้จ่ายแล้ว คุณอาจนำเงินเดิมที่เคยจ่ายค่าดอกเบี้ย นำมาเก็บหอมรอบริบ หรือนำเงินไปลงทุนต่อยอดเพิ่มพูนความมั่งคั่ง หรือในอนาคตคุณอาจจะนำเงินส่วนนี้มาจ่าย เพื่อโปะหนี้ค่าบ้านทั้งหมดก็สามารถทำได้เช่นกัน

4. สามารถขอเพิ่มวงเงินกู้ได้ ถ้าต้องการเงินก้อนไว้ใช้

ในกรณีที่คุณอยากได้เงินก้อนไว้ใช้จ่าย เพื่อต่อเติมหรือตกแต่งบ้าน หรือเพื่อปิดหนี้สินต่างๆ คุณสามารถยื่นขอเพิ่มวงเงินกู้พร้อมกับการรีไฟแนนซ์ได้ แต่ทั้งนี้การขอเพิ่มวงเงินกู้จะต้องไม่เกินกว่ามูลค่าที่ธนาคารกำหนด และขึ้นอยู่โปรโมชั่นในช่วงนั้นๆ ด้วย

หากใครที่กำลังสนใจ และมองหาธนาคารที่จะรีไฟแนนซ์บ้านของตัวเองอยู่ ธนาคารเกียรตินาคิน ขอเสนอทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน ด้วยอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 3.30% ต่อปี* สามารถกู้เงินอเนกประสงค์เพิ่มได้ รู้ผลอนุมัติไวภายใน 3-7 วันทำการ สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก