Finance

เงินมีหน้าที่อะไร ทำไมเงินดิจิทัลยังแทนไม่ได้

  • 13 ก.ย. 65
  • 58,428
Functions_and_Characteristics_of_Money_544x388

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับความสนใจจากนักลงทุนค่อนข้างมาก และหนึ่งในสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงก็คือ Cryptocurrency หรือเงินสกุลดิจิทัล เช่น Bitcoin หรือ Ethereum เป็นต้น

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ รวมถึงใช้ในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ด้วย ซึ่งหลายคนอาจกำลังสงสัยว่าเงินสกุลดิจิทัลทั้งหลายนั้นกำลังทำหน้าที่เป็นเงินอยู่ใช่หรือไม่

ตั้งแต่ในอดีต เงินอาจเป็นอะไรก็ได้ที่ทุกคนในสังคม ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เป็นเครื่องใช้วัดมูลค่าของสินค้าและบริการ และใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย แต่นอกจากหน้าที่หลักเหล่านี้แล้ว ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ เงินยังต้องมีหน้าที่และคุณสมบัติอีกหลายประการที่จะทำให้ทุกคนในสังคมยอมรับ

หน้าที่ของเงิน 4 ประการ

1. เงินเป็นเครื่องวัดมูลค่า (Standard of Value)
เงินทำหน้าที่เป็นหน่วยวัดมูลค่าที่เป็นมาตรฐานของสินค้าและบริการทุกชนิด เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบมูลค่าของสินค้าและบริการได้โดยสะดวก และเงินยังเป็นหน่วยแสดงมูลค่าในทางบัญชี ทำให้สามารถนับรวมหรือหักลบมูลค่าของสิ่งต่างๆ ได้

2. เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (Medium of Exchange)
ถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเงินก็ว่าได้ เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า เนื่องจากเงินทำให้การค้าขายเป็นไปด้วยความสะดวกและคล่องตัว แต่เงินจะทำหน้าที่นี้ได้ดีก็ต่อเมื่อสิ่งที่ใช้เป็นเงินจะต้องได้รับการยอมรับในสังคมว่าเป็นสิ่งที่มีอำนาจซื้อ มีเสถียรภาพ และมีมูลค่าคงที่

3. เงินเป็นเครื่องเก็บรักษามูลค่า (Store of Value)
เงินทำหน้าที่เป็นเครื่องสะสมมูลค่า เมื่อผู้คนสามารถเก็บสะสมเงินไว้ เพื่อนำออกมาใช้เมื่อต้องการ โดยที่เงินยังมีอำนาจในการซื้อสินค้าและบริการอยู่เหมือนเดิม

4. เงินเป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ในอนาคต (Standard of Deferred Payments)
การที่เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และสามารถรักษามูลค่าของตัวมันเองไว้ได้ ทำให้เงินถูกยอมรับในการใช้ชำระหนี้ในอนาคตได้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การติดต่อค้าขายขยายตัวและทำให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า

คุณสมบัติของเงิน

การที่เงินจะทำหน้าที่ทั้ง 4 อย่างที่กล่าวมาแล้วได้ดี เงินควรจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

- เป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมยอมรับโดยทั่วกันว่าให้ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเงิน เพราะหากไม่ได้รับการยอมรับจากทุกคนก็จะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางได้

- มีความคงทนถาวร ไม่เป็นสิ่งที่สูญสลาย หรือเปลี่ยนสภาพได้โดยง่าย เพราะหากเกิดการชำรุดเสียหาย มูลค่าของเงินก็จะหมดไป
- เป็นของที่ขนย้ายได้ง่าย จากหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในชีวิตประจำวัน เงินจึงควรเป็นสิ่งที่พกพาติดตัวไปสถานที่ต่างๆ ได้สะดวก

- เป็นสิ่งที่ง่ายต่อการจดจำ แต่ก็ต้องปลอมแปลงได้ยาก เพื่อให้ผู้คนจำได้ทันทีที่เห็นว่าเงินนั้นเป็นเงินจริงหรือเงินปลอม

- มีเสถียรภาพ ลักษณะของเงินที่ดีควรมีมูลค่าค่อนข้างคงที่ เพราะหากมูลค่ามีความผันผวนมาก คนอาจจะไม่เชื่อถือเงินนั้นอีกต่อไป และละทิ้งไปยอมรับสินทรัพย์อื่นที่มูลค่าคงที่กว่าเป็นเงินแทน

- แบ่งเป็นหน่วยย่อยได้ เนื่องจากสินค้าแต่ละชนิดมีมูลค่าต่างกัน เงินจึงควรแยกเป็นหน่วยแยกได้ เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการใช้จ่าย

- เป็นสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกัน คือเหรียญกษาปณ์ที่มีมูลค่าเท่ากัน ก็ควรทำมาจากวัสดุเดียวกัน น้ำหนักเท่ากัน ขนาดเท่ากัน หรือธนบัตรมูลค่าเดียวกันควรเป็นกระดาษชนิดเดียวกันและสีเดียวกัน เป็นต้น

- เป็นของที่หายาก เพื่อให้เงินสามารถรักษามูลค่าของตัวเองไว้ได้ สิ่งที่จะนำมาทำเป็นเงินจึงควรเป็นของหายาก มีมูลค่าในตัวเอง


จากลักษณะของเงินที่ได้กล่าวมา จะเห็นได้ว่าเงินสกุลดิจิทัลในปัจจุบันยังขาดคุณสมบัติบางประการที่เงินควรจะมี เช่น การได้รับการยอมรับโดยทั่วกันจากทุกคนในสังคม และในเรื่องเสถียรภาพของราคา เรายังเห็นได้ว่าราคาของเงินสกุลดิจิทัลทั้งหลายค่อนข้างผันผวนเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักที่ได้ยอมรับอยู่ในปัจจุบัน ด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้เงินสกุลดิจิทัลยังไม่สามารถทำหน้าที่ทดแทนเงินในปัจจุบันได้